GORCE ULTRA-TRAIL? 2019 – REGULAMIN

1.Środowisko naturalne
Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne, możemy robić to w pełnym zrozumieniu praw natury i z poszanowaniem dla innych użytkowników środowiska naturalnego.

Jako biegacze mamy takie same prawo do korzystania z dróg, szlaków i ścieżek jak turyści i rowerzyści górscy. Wierzymy, że te trzy grupy mogą z sobą zgodnie koegzystować, respektując wzajemnie swoje prawa i obowiązki, przy zachowaniu należytej ostrożności na szlaku oraz przestrzeganiu zasady ograniczonego zaufania.

2. Ochrona przyrody
2.1 Gorce Ultra-Trail? to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej, naturalnej przyrody, częściowo na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Respekt dla praw natury traktujemy jako najważniejsze przykazanie.

Biegacze to grupa rozumiejąca konieczność zachowania środowiska naturalnego w takim samym stanie, w jakim było ono przed biegiem. Niedozwolone jest zatem zostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

2.2 Przy poruszaniu się po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających dostępny na stronie Parku. http://www.gorczanskipark.pl

2.3 W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku lub butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów. Na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków.

2.4 Każdy zawodnik zabiera ze sobą wszystkie odpadki, które wyprodukował. Odpadki i śmieci można zostawić na punktach żywieniowych lub na mecie. Końcówka żelu i zakrętka od butelki to też śmieci ? należy je zabrać ze sobą. Zachęcamy także do zbierania śmieci po innych zawodnikach ? w ramach solidarności i dbałości o wizerunek biegaczy górskich.

2.5 Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać swoim numerem startowym wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe w opakowaniach, które zabiera na trasę. Markery dostępne będą w biurze zawodów.

3. Zasady etyczne
3.1 Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo, chroń środowisko.

3.2 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.

3.3 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie punktów żywieniowych.

3.4 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. Skracanie lub zmiana trasy grozi dyskwalifikacją.

3.5 Każdy zawodnik zobowiązany jest udzielić ? w miarę swoich możliwości ? pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.

3.6 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących.

3.7 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane dyskwalifikacją.

3.8 Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów, przez cały czas trwania zawodów.

3.9 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora. W przypadku niezawiadomienia o rezygnacji z biegu zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik.

4. Czas i miejsce
Gorce Ultra-Trail? odbędzie się w dniach 3 ? 4 sierpnia 2019 roku.
Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio:
Gorce Ultra-Trail? 102 km ? 3 sierpnia 2019, godz. 4.00
Gorce Ultra-Trail? 84 km ? 3 sierpnia 2019, godz. 4.00
Gorce Ultra-Trail? 48 km ? 3 sierpnia 2019, godz. 8.00
Gorce Ultra-Trail? 10 km ? 3 sierpnia 2019, godz. 11.00
Ochotnica Challenge 20 km ? 4 sierpnia 2019, godz. 9.00

Bazą zawodów jest Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury, oś. Dłubacze 173b

5. Trasa, punkty ITRA, oznaczenia
5.1 Zawody zostaną rozegrane na pięciu dystansach:

Gorce Ultra-Trail?
? ok.  102 km i ok. 4310 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
? ok.  84 km i ok. 4110 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
? ok.  48 km i ok. 2580 m przewyższenia, 3 pkt. ITRA
– ok. 10 km i ok. 350 m przewyższenia

Ochotnica Challenge
? ok.  20 km i ok. 870 m przewyższenia, 1 pkt. ITRA

5.2 Dystans GUT 102 km ? jako koronny dystans zawodów ? traktowany jest w sposób szczególny.  Mogą w nim wystartować zawodnicy, których indywidualny indeks ITRA (ITRA Performance Index) wynosi co najmniej 400 pkt., a jeśli nie są sklasyfikowani w bazie danych ITRA, potrafią udokumentować ukończenie do daty rejestracji co najmniej dwóch biegów górskich na dystansie co najmniej 50 km. Odpowiednie dane należy wpisać w formularzu rejestracji.

5.3 Trasa biegu prowadzi w znakomitej większości po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych. W celu zminimalizowania śladu kulturowego specjalne taśmy z oznaczeniami Organizatora zostaną umieszczone jedynie w miejscach wątpliwych: skrzyżowaniach szlaków, ostrych zakrętach lub nieoznaczonych ścieżkach leśnych. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszać się zgodnie z oznaczeniami.

5.4 Odcinki asfaltowe zostały ograniczone do minimum, pojawiają się tylko na starcie, na przeł. Knurowskiej, w Obidowej, w Rzekach, w rejonie Szczawy oraz przed metą. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb drogowych i policji.

5.5 Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras będą dostępne na stronie internetowej www.gorceultratrail.pl

6. Limity czasowe i pomiar czasu
6.1 Na trasach obowiązują następujące limity czasowe:
Gorce Ultra-Trail? 102 km ? 18 godz.
Gorce Ultra-Trail? 84 km ? 16 godz.
Gorce Ultra-Trail? 48 km ? 10 godz.
Ochotnica Challenge 20 km ? 5 godz.
Gorce Ultra-Trail? 10 km ? 3 godz.

6.2 Na punktach kontrolnych na dystansach 102, 84 i 48 km obowiązują następujące limity pośrednie:

Dystans

PK1 (25 km), Przełęcz Knurowska

PK3 Rzeki

PK4 Szczawa

Meta

GUT 102 km

5 godz. (9:00)

11 godz. (15:00)

15 godz. (19:00)

18 godz. (22:00)

GUT 84 km

5 godz. (9:00)

-----------

13 godz. (17:00)

16 godz. (20:00)

GUT 48 km

5 godz (13:00)

-----------

-----------

10 godz. (18:00)

Zawodnicy Ochotnica Challenge 20 km i GUT 10 km nie mają limitów pośrednich.

6.3 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów Organizator przewiduje ustawienie dodatkowych stałych i lotnych punktów kontrolnych.

7. Punkty żywieniowe
7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że każdy zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie. Dostępne będą następujące punkty żywieniowe.
Na trasie GUT 102:
? Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
? Obidowa (ok. 43 km)
? Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 63 km)
? Szczawa (ok. 83 km)
Na trasie GUT 84 km:
? Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
? Jaszcze (ok. 35 km)
? Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 47 km)
? Szczawa (ok. 67 km)
Na trasie GUT 48 km:
? Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
? Jaszcze (ok. 35 km)

7.2 Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami.

73. Sklepy znajdują się na trasach 102 i 84 km: Przełęcz Przysłop i Szczawa.
Ponadto zawodnicy najdłuższej trasy mogą we własnym zakresie korzystać ze schronisk turystycznych znajdujących się na trasie:
? Turbacz (ok. 33 km)
? Stare Wierchy (ok. 45 km)
Uwaga: na Długiej Hali (32 km) prowadzony jest kulturowy wypas owiec, zwykle u bacy można kupić żętyce i oscypki.

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
8.1 Każdy uczestnik musi posiadać przez cały czas trwania zawodów:
? włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał w zgłoszeniu
? folię NRC w minimalnym rozmiarze 140×200 cm (standardowa wielkość)
? własny kubek lub butelkę na napoje (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)
? numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu umieszczony w widocznym miejscu
? sprawną czołówkę (dystans 102, 84  km)

8.2 Wyposażenie zalecane:
?obuwie i ubiór dostosowany do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
?pojemnik na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
? ślad gpx wgrany na telefon lub zegarek biegowy
?podstawowa apteczka medyczna, zawierająca bandaż elastyczny, plaster, środek dezynfekujący.

9. Rejestracja, limity uczestników, opłaty startowe
9.1 W biegach GUT 102, 84 i 48 może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat.
W biegu Ochotnica Challenge oraz GUT 10 km może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

9.2 Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online. Link do formularza będzie dostępny na stronie internetowej www.gorceultratrail.pl, w zakładce ZGŁOSZENIA do dnia 20 lipca 2019. Po zamknięciu zapisów online, rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów, w miarę dostępnych miejsc.

9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych dystansach:
? GUT 102 ? 150 osób
? GUT 84 ? 100 osób

– GUT 48 – 300 osób
? Ochotnica Challenge 20 km ? 300 osób
? GUT 10 ? 150 osób

9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty.

9.5 Tylko zgłoszenia opłacone do 30 czerwca 2019 roku gwarantują otrzymanie pełnego pakietu startowego.

9.6 Ustala się następujące wysokości opłat startowych:

Dystans

do 28.02.2019

1.03.2019 - 30.06.2019

1.07.2019 - 4.08.2019

GUT 102 km

200 zł

220 zł

260 zł

GUT 84 km

170 zł

190 zł

220 zł

GUT 48 km

150 zł

170 zł

200 zł

OC 20 km

100 zł

120 zł

140 zł

GUT 10 km

50 zł

70 zł

90 zł

9.7 Opłaty startowej należy dokonać przelewem online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji do biegu, lub zgodnie z instrukcją przesłaną mailem.

9.8  Na liście startowej zawodnicy pojawiają się dopiero po zaksięgowaniu opłaty.

9.9 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.

9.10 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie karty zawodnika, zawierającej m.in. deklaracje braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

10. Rezygnacja ze startu, zmiana dystansu, przepisywanie pakietów startowych
10.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów organizator zwraca 50% wpisowego do dnia 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie zwrot opłaty wpisowej nie jest możliwy.

10.2 Przepisanie na inny dystans możliwe jest do dnia 30 czerwca 2019. W przypadku przepisania z krótszego dystansu na dłuższy konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu przepisania. W przypadku przepisania na dystans krótszy organizator nie zwraca różnicy wpisowego. Przepisanie jest możliwe w ramach wolnych miejsc na dany dystans.
Za operację zmiany przez uczestnika dystansu Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

10.3 Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 30 czerwca 2019. Zawodnik oddający pakiet informuje o tym fakcie Organizatora wiadomością e-mail z podaniem danych nowego zawodnika. Nowy uczestnik rejestruje się do biegu jak normalny uczestnik bez wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się miedzy sobą. Za operację przepisania uczestnika Organizator pobiera opłatę w wysokości 40 zł. Przepisanie staje się skuteczne po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu potwierdzenia mailowego od Organizatora.

10.4 Adres mailowy Organizatora, na który należy wysłać informacje to: kontakt@gorceultratrail.pl. Dopłatę do nowego dystansu oraz opłatę manipulacyjną należy przelać na konto:
Fundacja Run Vegan
Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa
m-bank 71 1140 2004 0000 3302 7737 4900

– w tytule przelewu zmiany dystansu należy podać:
imię i nazwisko, zmiana dystansu z …… km na ……. km.

– w tytule przelewu zmiany zawodnika należy podać:
“przepisanie pakietu imię i nazwisko na imię i nazwisko, dystans”

11. Biuro zawodów, odprawa techniczna
11.1 Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ochotnicy Dolnej.

11.2 Adres biura zawodów : Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna
11.3 Odprawa techniczna dla zawodników trzech długich dystansów odbędzie się w piątek 2 sierpnia 2019 roku w bazie zawodów w Ochotnicy Dolnej o godzinie 19:00

12. Klasyfikacje i nagrody

12.1 Klasyfikacje:
1. Klasyfikacje generalne K i M na dystansach 102 km, 84 km, 48 km, 20 km i 10 km.

2. Klasyfikacje wiekowe na dystansie 102 km, 84 km, 48 km, 20 km, 10 km:
M do 32 lat         K do 32 lat
M 33 ? 44 lat     K 33 ? 44 lat
M 45 +                  K 45 +

Podział na kategorie wiekowe został opracowany na podstawie danych historycznych i ma możliwie wyrównać liczbę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

12.2 Nagrody:

Na dystansie 102 km można wygrać nagrodę specjalną ?Puchar Gorca (Gorc Trophy). Jeśli pierwszy zawodnik na mecie dystansu GUT 102 osiągnie czas 9 h 59 min 59 sekund lub krótszy, otrzyma nagrodę specjalną Puchar Gorca oraz nagrodę finansową w wysokości 1 000 euro. Jeśli jednak czas zwycięzcy będzie dłuższy, nagroda nie zostanie przydzielona.

Zdobywcy miejsc I ? VI w klasyfikacji generalnej Open K i Open M na wszystkich dystansach otrzymują statuetki i upominki. Zdobywcy miejsc I ? III w wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki.
Nagrody w kategorii OPEN i wiekowych dublują się.

W celu weryfikacji poprawnego pokonania tras przez zawodników miejsc I-III w klasyfikacji Open K i Open M na wszystkich dystansach, organizator może zażądać dostarczenia przez tych zawodników śladu gpx z zapisem pokonanej trasy.

13. Świadczenia, depozyt, pakiet startowy
13.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
? prawo startu w zawodach na wybranym dystansie

– koszulka techniczna dla zawodników dystansów 102, 84, 48 i 20 km
? 4 punkty żywieniowe na trasie 102 km, 4 punkty żywieniowe na trasie 84 km, 2 punkty żywieniowe na trasie 48 km, 1 punkt żywieniowy na trasie 20 km
? posiłek regeneracyjny na mecie
? obsługa sędziowska, pomiar czasu
? imienny numer startowy z chipem do pomiaru czasu
? pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończyli bieg
? zabezpieczenie medyczne na trasie

– przepak na dystansie 102 i  84 km
? depozyt
? ubezpieczenie NNW

13.2 Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów.  Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

14. Kary regulaminowe
Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

15. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
15.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

15.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

15.4 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

16. Organizator
16.1 Organizatorem zawodów jest Fundacja Run Vegan, KRS 0000706705 , NIP 5252731220

17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie wydarzenia.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
17.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
17.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.