Gorce Ultra-Trail® – regulamin 

1. Środowisko naturalne
Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne, możemy robić to w pełnym zrozumieniu praw natury i z poszanowaniem dla innych użytkowników środowiska naturalnego.

Jako biegacze mamy takie same prawo do korzystania z dróg, szlaków i ścieżek jak turyści i rowerzyści górscy. Wierzymy, że te trzy grupy mogą z sobą zgodnie koegzystować, respektując wzajemnie swoje prawa i obowiązki, przy zachowaniu należytej ostrożności na szlaku oraz przestrzeganiu zasady ograniczonego zaufania.

2. Ochrona przyrody
2.1 Gorce Ultra-Trail® to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej, naturalnej przyrody, częściowo na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Respekt dla praw natury traktujemy jako najważniejsze przykazanie.

Biegacze to grupa rozumiejąca konieczność zachowania środowiska naturalnego w takim samym stanie, w jakim było ono przed biegiem. Niedozwolone jest zatem zostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

2.2 Przy poruszaniu po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających.

2.3 W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko, każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku lub butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów. Na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków.

2.4 Każdy zawodnik zabiera ze sobą wszystkie odpadki, które wyprodukował. Odpadki i śmieci można zostawić na jednym z czterech punktów żywieniowych lub na mecie. Końcówka żela i zakrętka od butelki to też śmieci – należy je zabrać ze sobą. Zachęcamy także do zbierania śmieci po innych zawodnikach – w ramach solidarności biegaczy, niektórzy uczestnicy są mniej uważni lub zmęczeni i zostawiają śmieci przypadkowo.

2.5 Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać swoim numerem startowym, wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe w opakowaniach, które zabiera na trasę.

3. Zasady etyczne
Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Z punktu widzenia każdego zawodnika sprowadza się to do respektowanie trzech najważniejszych   zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo, chroń środowisko. Zasady te realizowane są przez następujące reguły szczegółowe:

3.1 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.

3.2 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie punktów żywieniowych.

3.3 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia należy tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą.

3.4 Każdy zawodnik zobowiązany jest udzielić – w miarę swoich możliwości – pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.

3.5 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących

3.6 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane dyskwalifikacją.

3.7 Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów.

3.8 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora.

4. Czas i miejsce
Gorce Ultra-Trail® odbędzie się w dniach 11 – 13 sierpnia 2017 roku. Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio:
Studzionki Vertical 1,7 km – 11 sierpnia 2017, godz. 19.00
Gorce Ultra-Trail® 102 km – 12 sierpnia 2017, godz. 4.00
Gorce Ultra-Trail® 80/40 km – 12 sierpnia 2017, godz. 5.00
Ochotnica Challenge 20 km – 13 sierpnia 2017, godz. 9.00

Bazą zawodów jest Ochotnica Górna. Start wszystkich biegów nastąpi w Ochotnicy Dolnej, meta w Ochotnicy Górnej. Wyjątkiem jest Studzionki Vertical – start i meta w Ochotnicy Górnej.

5. Trasa
5.1 Zawody zostaną rozegrane na pięciu dystansach:

Gorce Ultra-Trail®
– ok.  102 km i ok. 4240 m przewyższenia
– ok.  80 km i ok 3240 m przewyższenia
– ok.  40 km i ok 1830 m przewyższenia

Ochotnica Challenge
– ok.  20 km i ok 965 m przewyższenia.

Studzionki Vertical
– ok.  1,7 km i ok. 248 m przewyższenia

Zawodnicy zapisują się na wybrany dystans, z zastrzeżeniem że na dystanse 80 i 40 km zapisy prowadzone są łącznie (jedna stawka cenowa) i dopiero w trakcie biegu każdy z uczestników decyduje, który z tych dystansów chce przebiec.

5.2 Trasa biegu prowadzi w znakomitej większość po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych. W celu zminimalizowania śladu kulturowego specjalne taśmy z oznaczeniami organizatora zostaną umieszczone jedynie w miejscach wątpliwych: skrzyżowaniach szlaków, ostrych zakrętach lub nieoznaczonych wcześniej ścieżkach leśnych. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszania się zgodnie z oznaczeniami.

5.3 Odcinki asfaltowe zostały ograniczone do minimum, pojawiają się tylko na starcie, na przeł. Knurowskiej, w Obidowej, w Rzekach, w rejonie Szczawy oraz na mecie. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb drogowych i policji.

5.4 Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras będą dostępne na stronie internetowej biegu.

6. Limity czasowe i pomiar czasu
6.1 Na pokonanie wszystkich tras obowiązują następujące limity czasowe:
Gorce Ultra-Trail® 102 km – 16 godz.
Gorce Ultra-Trail® 80 km – 15 godz.
Gorce Ultra-Trail® 40 km – 9 godz.
Ochotnica Challenge 20 km – 5 godz.
Studzionki Vertical 1,7 km – 30 min

6.2 Ponadto, na punktach kontrolnych biegu na dystansie 102, 80 i 40 km obowiązują następujące limity pośrednie:

Dystans

PK1 (25 km), Przełęcz Knurowska

PK2 (43 km), Obidowa

PK3 (63 km), Rzeki

PK4 (83 km), Szczawa

Meta

GUT 102 km

5,5 godz. (9:30)

7,5 godz. (11:30)

10,5 godz. (14:30)

13,5 godz. (17:30)

16 godz. (20:00)

GUT 80 km

5,5 godz. (10:30)

7,5 godz. (12:30)

11 godz. (16:00)

-----------

15 godz. (20:00)

GUT 40 km

5,5 godz (10:30)

-----------

-----------

-----------

9 godz. (14:00)

Zawodnicy Ochotnica Challenge i Studzionki Vertical nie mają żadnych limitów pośrednich.

6.3 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów montowanych do numerów startowych.

7. Punkty żywieniowe
7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że każdy zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie. Zaopatrzenie poszczególnych punktów zostanie podane w komunikacie technicznym przed rozpoczęciem zawodów. Organizator przewiduje 3 punkty żywieniowe:
PK1 (ok. 25 km), Przełęcz Knurowska
PK2 (ok. 43 km), Obidowa
PK3 (ok. 63 km), Rzeki, Polana Trusiówka
PK4 (ok. 83 km, tylko dla najdłuższego dystansu), Szczawa

Ponadto zawodnicy na dłuższych trasach mogą we własnym zakresie korzystać ze schronisk turystycznych znajdujących się na trasie:
– Turbacz (ok. 33 km)
– Stare Wierchy (ok. 45 km)
Uwaga: na Długiej Hali (32 km) prowadzony jest kulturowy wypas owiec, zwykle u bacy można kupić żętyce i oscypki.

7.2 Sklepy znajdują się tylko na najdłuższej trasie: ok. 64 km Przełęcz Przysłop i ok. 83 km Szczawa.

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
8.1 Każdy uczestnik musi posiadać:
– włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał w zgłoszeniu
– folię NRC w minimalnym rozmiarze 140×200 cm (standardowa wielkość)
– własny kubek lub butelkę na napoje (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)
– numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu umieszczony w widocznym miejscu
– czołówka z kompletem baterii (dystans 102 km)

8.2 Zaleca się:
– dostosowanie obuwia i ubioru do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
– posiadanie pojemnika na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
– posiadanie sprawnej czołówki
– posiadanie podstawowej apteczki medycznej.

9. Rejestracja, opłaty startowe, limit uczestników
9.1 W biegu GUT może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat.
Ochotnica Challenge 20 km oraz Studzionki Vertical może wziąć udział osoba, która w dniu biegów ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

9.2 Zgłoszenie do biegu odbywa się wyłącznie poprzez link do formularza rejestracyjnego dostępny na stronie internetowej Gorce Ultra-Trail® w zakładce ZGŁOSZENIA

9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu, który wynosi łącznie dla wszystkich biegów 800 zapisanych i opłaconych osób. Dla poszczególnych dystansów są to następujące liczby:
– GUT 102, 80 i 40 km – 500 osób (łącznie), 150 osób przez teren GPN
– Ochotnica Challenge 20 km – 200 osób
– Studzionki Vertical 1,7 km – 100 osób

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2017 r lub do wyczerpania limitów miejsc. Po tym terminie zapisy będą możliwe przed biegiem, w biurze zawodów (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany).

9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

9.5 Ustala się następujące wysokości opłat startowych:

Dystans

do 31.05.2017

1.06.2017 - 31.07.2017

1.08.2017 - 12.08.2017

GUT 102 km

170 zł

200 zł

250 zł

GUT 80/40 km

140 zł

170 zł

200 zł

OC 20 km

75 zł

100 zł

120 zł

SV 1,7 km

30 zł

40 zł

50 zł

 

9.6 Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto:
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Nr konta IBAN: PL 69 1610 1351 2110 0420 2192 0003
SWIFT CODE: GBWCPLPP
Odbiorca: Run Vegan! Adres: ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa.
Tytuł wpłaty: GUT dystans, imię i nazwisko, rok urodzenia.

9.7  Na liście startowej zawodnicy pojawiają się dopiero po zaksięgowaniu opłaty. Listy będą aktualizowane co najmniej raz w tygodniu.

9.8 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.

9.9 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

10. Rezygnacje  i przepisywanie pakietów startowych
10.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów, organizator zwraca 50% wpisowego do dnia 31 maja 2017 roku. Po tym terminie zwrot opłaty wpisowej nie jest możliwy.

10.2 Przepisanie na inny dystans możliwe jest do dnia 31 lipca 2017. W przypadku przepisania z krótszego dystansu na dłuższy konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu przepisania. W przypadku przepisania na dystans krótszy organizator nie zwraca różnicy wpisowego.

10.3 Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 31 lipca 2017. Zawodnik oddający pakiet informuje o tym fakcie organizatora wiadomością e-mail z podaniem danych nowego zawodnika. Nowy uczestnik rejestruje się do biegu jak normalny uczestnik bez wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się miedzy sobą. Za operację przepisania uczestnika, organizator pobiera opłatę w wysokości 40 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

11. Biuro zawodów
11.1 Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ochotnicy Górnej

11.2 Dokładna lokalizacja i godziny pracy Biura zawodów zostaną podane na stronie internetowej imprezy w późniejszym terminie.

12. Klasyfikacje i nagrody
1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej Open K i Open M oraz miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach otrzymują statuetki. Wyjątkiem jest Studzionki Vertical gdzie statuetki otrzymują wyłącznie zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open K i Open M.
2. Klasyfikacje generalne K i M na dystansach 102 km, 80 km, 40 km, 20 km i 1,7 km.
3. Klasyfikacje wiekowe na dystansie 102 km, 80 km, 40 km, 20 km, 1,7 km:
M do 29 lat         K do 29 lat
M 30 – 49 lat     K 30 – 49 lat
M 50 +                  K 50 +

Nagrody w kategorii OPEN i wiekowych dublują się.

13. Kary regulaminowe
Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi od 5 min do 1 godziną, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

14. Świadczenia
14.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
– ubezpieczenie NNW
– 4 punkty żywieniowe na trasie 102 km, 3 punkty żywieniowe na trasie 80 km, 1 punkt żywieniowy na trasie 40 km i Ochotnica Challenge
– posiłek regeneracyjny na mecie
– obsługa sędziowska, pomiar czasu
– numer startowy z chipem do pomiaru czasu
– pamiątkowy medal na mecie
– zabezpieczenie medyczne na trasie

14.2 Organizator zapewnia transport zawodników po biegu z METY na START, w trybie wahadłowym, w miarę jak pojawiać się będą chętni. Organizator nie zapewnia transportu w trakcie zawodów Studzionki Vertical.

14.3 Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów. Można je zostawić w biurze zawodów lub bezpośrednio przed startem w Ochotnicy Dolnej. Do odbioru będą na mecie za okazaniem numeru startowego.

14.4 Obowiązkowa odprawa dla zawodników trzech długich dystansów odbędzie się w piątek 11 sierpnia 2017 roku w Ochotnicy Górnej o godzinie 20:30. Dokładne miejsce odprawy zostanie podane w komunikacie technicznym na kilka dni przed startem.

15. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
15.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

15.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

15.4 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

16. Organizator
16.1 Organizatorem zawodów są: Violetta Domaradzka, Grzegorz Olesiak, Robert Zakrzewski
16.2 Podmiotem odpowiedzialnym jest firma Run Vegan! Violetta Domaradzka oraz Fundacja Chlorofil.
16.3 Organizator zastrzega sobie prawo przekazania odpowiedzialności za realizację imprezy na rzecz fundacji stworzonej dla organizacji biegu.

17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie biegu.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
17.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
17.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Regulamin w pliku pdf tutaj